Podrobné pravidlá súťaže DIKHAS

Článok 1: Téma súťaže

Gréckokatolícka rómska misia pozýva všetkých amatérskych rómskych filmárov zapojiť sa do 1. ročníka súťaže amatérskych rómskych filmárov DIKHAS 2022 na tému „LYRIC VIDEO“.  Súťažná téma ponúka priestor a možnosť vytvoriť video s peknými zábermi a s textom vybranej piesne.

Článok 2: Prihlasovanie a požiadavky na účasť

Súťaž nie je vekovo ohraničená. Zúčastniť sa môžu jednotlivci i skupiny (stretko, trieda, škola, …). Každý súťažiaci sa do súťaže prihlasuje vyplnením a odoslaním prihlášky, ktorá je dostupná na internetovej stránke romskamisia.sk a to najneskôr do 30.04.2022.

Článok 3: Cena

Súťaž DIKHAS má 3 víťazov.

Víťaz prvej ceny získa DJI Osmo Mobile 2 ručný stabilizátor v hodnote 160 eur.

Víťaz druhej ceny získa víkendový pobyt v Multifunkčnom pobytovom centre Savore SIGORD pre 2 osoby v hodnote 80 eur.

Víťaz tretej ceny získa externý hardisk Verbatim 1TB v hodnote 60 eur.

Článok 4: Obsahové a technické požiadavky súťažného videa

– jedna z piesní prístupných na tomto odkaze

– použitie príslušného textu piesne prístupného na tomto odkaze

– téma videa: „LYRIC VIDEO“ (video s textom piesne)

– technické požiadavky (uvedené nižšie)

– video spolu s prihláškou zaslať poštou na email romskamisia@romskamisia.sk najneskôr do 30. 04. 2022.

 

Minimálne technické požiadavky:

– kvalita Full HD (1920 x 1080 alebo viac)

– formát mp4 alebo mov alebo mpg

 

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať na romskamisia@romskamisia.sk.

Článok 5: Dôležité termíny

Súťaž sa oficiálne spúšťa 15.03.2022.

Termín zaslania súťažných videí je do 30.04.2022.

Vyhlásenie víťazov sa uskutoční 30.06.2022.

Článok 6: Postup výberu

V rámci súťaže DIKHAS 2021 budú vyhlásení traja víťazi, ktorých vyberá odborná porota postupom pozostávajúcim z dvoch kôl.

 

1.kolo: 

V prvom kole odborná porota vyberie 2022 spomedzi súťažných videí 10 najlepších, a to najneskôr do 15.05.2022.

 

2.kolo: 

V rámci druhého kola zadá odborná porota 10 finalistom ďalšiu úlohu s termínom 25.06.2022. Po uvedenom termíne odborná porota vyberie spomedzi 10 finalistov víťazov prvej, druhej a tretej ceny.

 

Vyhlásenie víťazov sa uskutoční 30.06.2022.

Článok 7: Vylúčenie z účasti

Gréckokatolícka rómska misia si vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho, ak:

– poruší stanovené pravidlá

– súťažné video bude obsahovať skrytú alebo zjavnú reklamu

– súťažné video nebude spĺňať dané kritériá (pozri článok 4)

– odošle prihlášku so súťažným videom po stanovenom termíne (30.04.2022)

– nie je amatérskym filmárom

Článok 8: Autorské práva

Gréckokatolícka rómska misia (GRM) si vyhradzuje právo na reprodukciu dodaných materiálov na prezentačné, mediálne a komerčné účely. Súťažiaci zodpovedá za to, že všetky osoby účinkujúce v jeho videu boli oboznámené s tým, že video bude použité na prezentačné, mediálne a komerčné účely v GRM.

Článok 9: Zodpovednosť

Organizátori nenesú zodpovednosť za zrušenie, presunutie alebo zmenu súťaže či predpokladaných termínov súťaže v dôsledku nepredvídaných okolností.

Odporúča sa nečakať s posielaním prihlášky na poslednú chvíľu, nakoľko môže dôjsť k spomaleniu internetu, problémom so serverom alebo iným problémom, a teda sa môže stať, že lehota uplynie bez toho, aby bola prihláška podaná.

Článok 10: Ochrana osobných údajov

Autor berie na vedomie, že zapojením sa do súťaže budú spracúvané poskytnuté osobné údaje na zákonnom podklade § 13 ods. 1 písm. b) Zákona 18/2018 Z.z., teda že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je autor. Odovzdané dielo nebude poskytnuté tretím stranám bez súhlasu autora a bude archivované u prevádzkovateľa na dobu neurčitú.

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať na romskamisia@romskamisia.sk.

Článok 11: Súhlas s týmito pravidlami

Účastníci súťaže a hlasujúci sú povinní v plnej miere dodržať uvedené pravidlá.

Článok 12: Kontakt

Všetky dôležité informácie o súťaži sa nachádzajú na stránke romskamisia.sk. V prípade akýchkoľvek otázok o súťaži môžete kontaktovať koordinátorov súťaže na romskamisia@romskamisia.sk.